Supporting Free Speech on the Net

Hindersby fiibärnet

Nu ee'e fäärditt praata - nu byggär vi Hindersby fiibärnet. Tåm täär tilifoonboolaagen sel slika täär langsamt skrääp såm "daataförbindelse" å staatn fåår vi int någan jelp åå - tåm livär kvaar i steinåldärn. Så vi byggär sjölv eitt eijji daatanet me fiibärkaabel - te einda såm nu int bliir gamalt opa tåm närmast hundra ååren å såm noo reckär til i vånn tiidär å langt bakett.

He va Lappträsk kåmuun såm börja draa vatuleedning ti Hindersby å vi leggär neer fiibärkaabel i sama diitji. He e noo int graatis, vi måst bådi bitaal å arbeit me ti legg neer BÅDI kaabel å röör. Byyaboolaage HB Service AB sjöötär åmm te praktisk arbeite.

Stöörsta deiln åå tåm femm kilåmeetran e grevi me teckdiikanmasjiin å kaabeln e satt tiie sent fråån rööre så att'e ska gaa leett ti set ein "saadel" kring rööre täär såm vatuannsluutningan kåmmär.

Te första bitan e byggd fråån skoolan å Daatastuvun ti Söörneseendan. Klick jäär ti sii opa kartan (470k) !

Bildär fråån grevandi i maj 2003 finns jäär

Bildär fråån svetsandi i septembär 2003 e jäär

Hindersby fiibärnets sluutgranskning fäärdi klockån tiie föri femm op tiisdaain te niiånde septembär 2003 !

Friidaain te 14 åktoobär 2003 hadd vi stoorär NETINNVIIGNINGSFEST me KAFFI å KAKU op Daatastuvun.

Jäär finns he såm tiidningan skreiv.

Te 25 septembär 2003 börja vi grev te ana bitan ti Brennskooin fråån lokaalkrootjin ti Linkåsk vegasjil å ti Brennskooin.

Jäär e te blade såm deiladist uut te 8 aprill 2003

Jäär e liite åmm hur e siir uut te 11 novembär 2003 å kva he kåstar.

Nete e kåpla såm op tetta figuurn (190k) Hur kvareinda fiibär e kåpla te 28 septembär 2004 kan man sii jäär för Hoopenbackan (330k) å jäär för Oppbyyin å Brennskooin (300k)

All kåplingan e svetsa i skarvdoosåna å all kåplingspaneelen e innåmhuus. Ein triangelkåpling 6-6-6 i skarvdoosåna djör att'e gaar ti kåpel åmm fiibren hur såm helst uutan ti taa ypi doosåna å svets åmm fiibärn (för he e dyyrt). Man kåplar bara åmm i paneelen. I te bildn jäär nidanåmm e fiibär 1 kåpla ti fiibär 8 i paneel B å tå finns'e 7 förbindelsär millan A å C.

Klick jäär för ti sii opa exemple

Ein paneel e ein ganska enkel saak. Jäär nidanför siir ni hur he e laga:

Jäär e huvuknuutpunktn i nete (Ååkes liidre). Ulf Grindgärds, såm e oordföörand i Finlands regioonnet, va å såå opa nete te 30 septembär 2004 å tå too vi tetta bildn. Han hållär i ein paneel me 12 fiibärkåntaktär. Fråån paneeln gaar guul kåplingsfiibrär ti meediakånvärtrana (sex gråå låådåna op ein rad ti jhöögär). Tåm endrar åmm laasärsignaaln i te åptisk fiibärn ti ein elektrooniskär Ethernet-signaal.

Fråån tåm gaar Ethernet-kaablar ti ein kåplari (te svat låådån ovanför ti höögär åmm paneeln) å fråån kpålarn gaar ein Ethernetkaabel ti ruttärn (router) ovanför. Han kåplar ihoop våårt net ti Internet djinu ein WLAN-burk (radiosendari) såm haar kåntakt ti ein releestatjoon op Klinkas halln op ana siidån veein å täärifråån ti ein WLAN-burk opp i Klinkas tårtjin. Tii-ifråån gaar'e med WLAn opp ti mastn i Tjörkby. He e bara tilfellitt. Sidan näär vi fåår ein åptisk fiibärkaabel åmm Linkåsk ti riks-sexån å kåmuuns kaabel så taar vi bårt WLAN-burkana.

Te svart låådån lengst neer ti höögär op bildn e ein UPS (ein acku såm kåplar til tå näär ströömn far). Han kåstar bara kring 50 eurå å bihöövs för tåm täät halvsikundärs blikandena såm Kymmendaalns autåmaatisk bryytari lagar liite imillan.

Klick op bildn ti lag'ånå stööri (200k).

huvudnod

Bygg åmm denn skogsvagn ti ein kaabelvagn:

kabelvagn Ritnindjin e i PDF-fårmaat (Acrobat Reader e graatis).

Endra seinast te 28 septembär 2004 (Nisse).