Gaambel nyyheitär

30 januaari 2006: He va ein burk såm Lovisa Tilifoon mådist byyt fören he börja gaa.

29 januaari 2006: He krånglar så fördärvat. Man kåmmär int ti Lovisa Tilifoons net iblaand. Ja ha försöökt hitt feili men he tycks va lengär bårt.

24 januaari 2006: He va krångel igåår me Lovisa Tilifoons burk opp vidär mastn. Idaa va dåm å byytt hånå så nu sku he boda gaa.

26 desembär 2005: He e för kaalt ti svets nu så he bliir ti vent ti nyyååre.

15 desembär 2005: Hela hööstn ha vi laga net ååt kåmuun. He ha noo blivi laga liite i Hindersby å. Ein kaabel gaar nu fråån skoolan ti Beckby, men han e int kåpla enn. Nu e kaabeln ti Sjeggas kåpla inn å ska gaa allt ti Sunnsteins. Men he e krångel i Linkåsk å vidär rikssexan så he taar noo ennu liite tiidär innan vi fåår kaabel ti Kouvola.

15 desembär 2005: Menn håårdsjiivå krascha å täför e jäär ein luukkå i nyyheitren. Men nu ska ja bör lag åmm netsiidåna opa nyytt - åm ja nu hinnär.

14 juni 2005: WLANne ha krångla alldeilis oobarmhärtitt men nu satt ja opp tvåå stoor antennär vidär Klinkas tårtjin å halln å nu gaar he ååtär. Men hur leng ? He sku noo kuna blii hööstn så att vi sku fåå fiibär djinu Linkåsk.

1 juni 2005: Nete gaar ååtär. Tåm goo nyyheitren e att vi fåår fiibärkaabel djinu Linkåsk i sluute opa somarn (nå, he kan noo gaa ti hööstn).

27 maj 2005: Nete ha gandji rikitt braa nu i ein mååna. He ha vari krångel me DNS (nammsärvärn) op Finnet men he kan int vi djör någa ååt. Men i daa börja WLANe krångel rikitt årdentlitt så nu en hela nete kåpla yvi ISDN åm någan undrar kvaför he e så langsamt.

23 aprill 2005: WLANne (radiolentjin ti tjörkby) ha krångla 10 gangår i februaari, mars å aprill. För te mesta reckär he ti draa uur ströömstöpseln i Klinkas halln, rekn ti femti å set ii tibaaka. Men just tå näär ja va ti Sverige 14-22 aprill så krångla he liite värri. Ja mådist draa uur all ströömstöpslan ti all WLANnen (i Åkes liidre, i Klinkas halln å opp i Klinkas tårtjin) fören he börja gaa. He börjar int gaa djinast uutan he kan taa ein tiidär fören he börjar hitt framm opa nyytt.

21 februaari 2005: Vi ha fåått pengar åå Arbeitskraft- å Nääringscentraaln ! Hindersby fibernät fåår för prosjekte "Fiibärbyyabreidbaand" max. 17000 euro.

7 februaari 2005: WLANne flytta i Klinkas tårtjin. He gaar noo ganska braa (yvi 80 kB/s) men kråklar iblaand.

2 februaari 2005: WLANne ha gandji braa jäärtils, men nu sluuta he alldeilis. Ja haar kåpla ti ISDN tilsviidari, men he e ju langsamt. Ja ska reis bårt i sluute opa vikun så he jan taa liite tiidär ti fåå igång e. Vi ska försöök fåå kaabel opp ti Tjörkby i somar.

19 desembär 2004: Vi haar nyytt vevhåtell me mytji ruum (850M) i Sverige. Åm någan vil haa heimsiidår så e he bara ti sej til. He gaar å ti ypn netbutiik alldeilis graatis ! He e undi sama "dåmeenen" såm föruut så man siir int någan sjillna opa www.Hindersby.net. "Grev"-siidåna e flytta för tåm bihöövär mytji ruum.

Sii opa:

Scorpiondata .

10 åktoobär 2004: Daatastuvun e STENGD tillsviidari för he börja blii liite för liivatt. Nytjiln fåår man bara åå styyrelsen MOOT kviteering. INGA AADÄR FÅÅR KÅM INN !

Te 7 åktoobär va he åska (ganska seint opa ååre !) å he rådda bårt ruttärn. Ja va bårt hela aftån så ja fick igång nete först klockkån elva.

Te 28 septembär ha ja satt inn nyy riitningar yvi nete - preciis hur'e e kåpla. Klick opa Hindersby fiibärnet ti sii.

Te 18 septembär 2004: Ja satt inn liite lenkar. Klick opa knappn "Lenkar".

Te 8 septembär 2004: He såm ja praata åmm opa TeliaSoneras Telesvenskå 2004 finns opa "Nisses supärbreidbaand". Sii undi "Praatand" !

Te 28 augusti ha nete krångla iblaand. Nu sku he boda gaa ååtär.

ÅSKA:

Draa uut kåntaktn fråån elektrisk nete, men INT fiibärkaabeln ! Lang koparkaablar millan meediakånvärtärn (såm e kåpla ti fiibärnete) å daatamasjiin sku boda haa åsksjydd.

Te 31 juli too åskan liive åå vånn ruttär å ein netdeil i Klinkas tårtjin. Tiliika foor menn ISDN söndär såm ja ha havi ti resärv tå näär kåntakn ti Tjörkby krånglar. Vi fick nyyär ruttär igåår (tiisda) å nete igang klockån tvåå op oonisdaain. TeliaSonera hadd ingan brååskå ti lag ISDN igang, men nu gaar he å. Nu haar ja satt inn ein UPS (netdeil me acku) i Klinkas tårtjin så he bodi int va så tjenslitt meir.

OBS ! BYYT DNS åm nete int gaar !

Sii opa Datatips hur man byytär.

Te 26 juli 2004 hadd Finnet probleem me ein masjiin kring klockån 8 opa aftån.

Te 21 juli 2004 satt ja inn nyyär karta yvi stommnete (470k)

OBS ! NYYÄR DNS te 16 juli !!!

Te 16 juli 2004 endra Lovisa Telefon DNS-adress. Tåm nyy adressen e:
DNS-1: 212.86.0.5
DNS-2: 212.86.0.6
Eepåstdreng: smtp.taajama.com
All aadär IP-addressär e tåm sama.

Te 13 juli 2004 kåm eitt nyytt blad såm birettar åm nete å Daatastuvun å kåpieerand å TALKO te 15 juli 18:00.

Infåblad

Te 11 juli 2004: HB Service AB haar nu ein priislista såm ni kan sii opa åm ni klickar jäär ellär först klickar opa HB Service AB å sidan opa Prislista.

Så tär passlitt ti Johanni e Hindersby fiibärnets stommnet fäärditt. Vi ha grevi neer kaabeln ti Sjeggasbackan å fylld fast tåm siista groopana.

TACK ti all såm ha jelft til me nete !

Haa'in eitt roolitt Johanni !

Te 21 juni börja vi grev neer kaabel ti Sjeggasbackan.

Te 19 juni haar ROSAS slektfest opa lokaaln. Slektdaatabaasn:

http://slekt.Hindersby.net ("Vänners" lösenord e "rosas")

ska setas i sjick me all nyyföödd. Åtminståne halva Hoopenbackan höör ti te slekten så taa å sii opa daatabaasn å sjick inn endringan SKRIFTLIGEN ååt me (muntli endringar bliir bara feil) opa

Nisse[kattråmpå]Hindersby.net ([kattråmpå] betyydär @).

14 juni 2004: All måst SKRIFTLIGEN sjick inn eepåstadress å kva man vil haa för adress ti Hindersby.net. Man måst altså haa ein anan eepåstadress för att he ska fungeer (men he finns mang graatis, t.ex. www.surfnet.fi). Vi haar INT eijji eepåst just täför att he finns så mang graatis å he e betär ti int ypn poortana ti våårt eijji net.

He reckär me ein rad: "Ja vil haa eepåstadress xxx.yyy opa Hindersby.net å he ska sjickas viidari ti: rrr.sss@någa.net". Åftast löönar he se ti haa adressn:

förnamm.bakettnamm opa Hindersby.net

så e he leett för fålk ti kåm ihåg. Man kan å haa fleir adressär opa Hindersby.net - he kåstar int någa. Åm man byytär eepåstleverantöör så ee'e bara ti sej til så endrar ja kvart he ska sjickas viidari. Hindersby.net-adressn endras int.

6 juni 2004: Bos-Sestu ha fåått eitt nyytt slektleed: Ein friiskär påjk. Moodrån Mia å mommo mår braa.

Bos-Sestu ungmoofa (Moofa op Bos-Sestu - he va Anders Johan Gustavsson Rosas)

6 juni 2004: Te nyy kåplindjin hickar ganska mytji. Ruttärn ha ååtär dooi. He måst lagas åmm opa någa sett, men tillsviidari gaar alt djinu ISDN (langsamt) å man måst haa DNS 194.137.58.2.

3 juni 2004: Nu e te nyy VeeLANne igang. He kan noo hick liite imillan för vi måst ennu lag'e betär. Just nu ee'e noo liite tjikelvärk.

All sku boda set primäär DNS ti 10.10.1.10 !

Linux: Endär /etc/resolv.conf (nameserver xxxxxx).

Windows: Klick opa kåntrållpaneeln å net å sidan opa TCP/IP å Egenskaapär å DNS. He kan löön se ti haa sekundäär DNS ti 194.137.58.2 för he annvendär vi såm resärv åm vi int fåår kåntakt me Lovisa Tilifoon.

1 juni 2004: Bakett sjuu sårgär å åtta bidröövelsär så gaar VeeLANne fråån mastn i Tjörkby ti Klinkas tårtjin. Nu e he ennu kvaar eitt hopp yvi veein fören vi fåår kåpla'e ti fiibärnete.

He sku va laga ganska foort, men så ringd seedbiiln å sku hemt rypsn å he blei ein fördärvadi brååskå ! SÅ tiidigast op toorsdaain gaar'e ti kåpel fiibärnete ti tårtjin.

28 maj 2004: Nu e hela stommnete fäärditt i Hindersby (uutåm Sjeggasbackan såm ska grevas i juni).

27 maj 2004: Hela stommnete i Oppbyyin å Brennskooin e nu svetsa (men int testa).

26 maj 2004: Brennskooin e innkåpla.

26 maj 2004: Tilsviidari måst man annvend DNS 194.137.58.2 (Klick opa Kontrollpaneeln, sidan opa Nete å opa TCP/IP å Egenskaper å vel DNS).

25 maj 2004: Lilstubackan e innkåpla.

23 maj 2004: Klinkasbackan (Nybondas Åke, Klinkas Rolf å Tore) e innkåpla.

20 maj klockån halv trii opa mårin: Oppbyyins centraaln e kåpla i Åkes liidre.

18 maj klockån trii opa mårin: Oppbyyins kaabel e innkåpla.

16 maj 2004: He va liite bråått i skooin å me sååandi, men nu e he svetsa vidär Kulltååi (bild jäär ) å vi foortsetär.

10 maj 2004: Åskan laga söndär WLAN-statjoon vidär bageriie.

4 mars 2004: Vi ha börja svets fiibärkaabeln ti Brennskooin.

2 mars 2004: Fiibärsvetsn e nu leedi å vi börjar svets så foort såm vedre bliir varmari.

3 februaari 2004: Vi ventar opa Fredrik såm nu svetsar fiibär i Sibbo, Gumbostrand. Tå näär han hinnär å he e varmt uut så ska vi svets fast Brennskooin me te första bitan.

29 januaari 2004: Vi skreiv undi aavtaal me Lovisa Telefon åmm Internetannsluutning. He kåstar undjifäär 48 euro för kvar annsluutning i fiibärnete. Åm fleir kåmmär mää så bliir he billigari.

Hindersby fick Borgåbladis första "Nytjil ti frammgång" op innviigningskaffi te 14 novembär 2003. Sii jäär.