Blue ribbon Supporting Free Speech on the Net Hindersby by

(Tetta e bara miin eijji Hindersbysiidår. He e bara ja såm annsvarar för all fåånåheitren. Tåm e INT liika opa ooliika språåk. Bos-Sestu Nisse)

Tess siidåna endras int meiran - sii opa Hindersby portal
Klick opa Hindersby-Bäckby i menyn ti venstär å vel Fiibärnete !

Op
östnyylendskå På svenska In English Suomeksi


Nisses superbreidbaand Datatips Lenkar
Grev täär du staar
Ingas bageri
HB Service AB
line

He såm haar me Internet ti djär finns opa Lappnete.

Innstellningar för tåm masjiinen såm kåplas ti nete finns jäär:

Innstellningar

He såm bara haar me våårt eijji net ti djär finns jäär.

Te seinast:

NYYTT!!! Te 9 februaari 2008: He ha int vari någa ana en att ströömn vari bårt imillanååt tå när he ba blååst. Ja ha vari i skooin å i värkstaann å laga tåm masjiinen. Ja ska set inn ackumulatoorär bara ja nu hinnär - å åm he int fryysär så bliir he int någa åå te skogsarbeiti ...

Te 15 decembär 2007: Nu sku all boda va instaleera såm haar kaabel. Tåm såm ska haa annsluutning måst grev neer nyyär kaabel.

Te 14 augusti 2007: Åskan rådda åmm Hopenback vexeln så att han int meiran gaar. Ja ska försöök byyt uut hånå ti ein anan men he kan taa liite tiid. He kan å blii liite kråkel för allihoop för tå måst jag byyt Linkåsk vexeln först.

Te 7 juli 2007: Hoosmasgåårn e innkåpla å kaabeln ti Sunnsteins laga ti helften. Ein nyyär vexel e innkåpla i Åkes liidre. Men he e brist opa kaabel för Eskilombooana lååna all våår kaabelrullar. Tåm fick bråått när dåm börja grev aavlååp i Eskilom å he int findist kaabel - man måst vent TRII MÅÅNAR ti fåå någa nu ... Å så måst ja lag liite jäär heim å. Men snaart ska noo Sunnsteins kaabeln blii laga.

Te 1 juni 2007: Ja sku bör svets tåm nyy kaablan å hann svets ein så foor svetsn söndär. Han måst sjickas ti Stockholm ti lagas nesta viku.

Te 13 april 2007: Nu ska kaabeln dragas fråån Sjeggas ti Sunnsteins å snaart ska Hoosmasgåårn å Mosabackan kåplas inn (åm ja nu hinnär för sååandi).

29 decembär 2006: Nete STÄNGS opa LÖÖRDAAIN te 30.12 2006 bakett klockån niie opa aftån för någan tiima för tå ska ja byyt ein skarv vidär Viiksteins op Haavärdjäärdsveein så att man kan kåpel til eitt uuttaag. He djellär Hindersby å Labby å Haarsbööl.

20 decembär 2006: Nu e he SLUUT ! Hoopenbackan e innkåpla å ja taar juulleeditt å ska bör hugg i skooin. Rikitt fäärditt bliir he int för he kåmmär til hela tiinn.

19 decembär 2006: Nu e Hoopenback vexeln fäärdi (i eitt kåppi uutanför Sjööbärs halln). Ha gaar ti kåpel inn 24 huushåll å sku boda va fäärditt föri juulen.

19 juni 2006: Idaa börja dåm grev neer fiibärkaablar ti huusen opa Hoopenbackan tiliika me vatuleedningan.

Nete stengs op toorsdaain te 8 juni fråån 08:00. Vi svetsar åmm skarvn i Linkåsk ååen så vi måst bryyt annsluutnindjin ti Kouvola för all. He kan va opa ett ein halvtiima, men i värsta fall kan he va åå leng för tii e för kårt eendar så he kan blii ti grev nyyär kaabel.

6 juni 2006: Vi ha satt inn nyyär vexel i Hindersby skoola å kåpla inn Hermanstad (he e backan kring skoolan). Nu ska fleira paneelär lagas åmm så att vi fåår ruum för all nyy annsluutningar.

27 mars 2006:

NU E HE FIIBÄR HELA VEEIN !!

Men no ha he vari mytji krångel. Te 23 mars börja linjan ti Kouvola gaa, men he va ennu probleem ti fåå he ti Hindersby å he djick först i daa klockån femm föri femm.

Te gamal nete gaar ennu ti sluute åå aprill 2006, men tåm såm vil annvend te nyy nete ska set inn NYYÄR POORT UUT (gateway) me adressn:

192.168.100.254

å nyy DNS:ar (nammkatalåågär):

84.20.128.1 å 84.20.128.11

GAAMBEL NYYHEITÄR

ÅSKA:

Draa uut kåntaktn fråån elektrisk nete, men INT fiibärkaabeln ! Lang koparkaablar millan meediakånvärtärn (såm e kåpla ti fiibärnete) å daatamasjiin sku boda haa åsksjydd.

Nethåtell

Hindersby.net haar netsiidår (int bara namm) såm man kan hyyr för ein liitn peng. Adressn e "xxx.Hindersby.net" å "xxx" fåår man hitt opa sjölv, til exempel "www.Nisse.Hindersby.net". Sii op "Hindersby.net" ! Vi haar eitt nethåtell me mytji ruum (850M) i Sverige. He gaar å ti ypn netbutiik alldeilis graatis !

Sii opa:

Scorpiondata .

line

He veit ju nu all kvar Hindersby e å åm någan nu int rååkar kåm ihåg så ee'e i Lappträsk nårr åmm Lovisa (i Östra Nyyland).

Hindersby.net

Te 9 septembär 2003 så ypna vi Hindersby.net. He e ein så kalla "dåmeen", altså ein adress opa Internet.

He gaar ti kåpel inn netsiidår (såm tetta jäär) ti Hindersby.net fast man haar dåm någars anars. He gaar å ti kåpel inn eepåstadressär ti Hindersby.net, til exempel Nisse[kattråmpå]Hindersby.net, men man måst haa eitt eepåstkånto någars anars för vi haar ennu int eijji masjiinen kåpla ti nete. He e nu bara fråågå åmm ein adress såm sjickar viidari påstn ti ein anan adress. Nisse[kattråmpå]Hindersby.net gaar bara viidari ti Nisse.Husberg[kattråmpå]hut.fi (såm noo å fungeerar ennu).

För att skurkana såm sjickar skrääppåst int ska hitt eepåstadressen så skriivär ja [kattråmpå] för @.

Hur man klaarar se undan skrääppåst

Fördeiln me ein Hindersby.net-adress e att all kåmmär ihåg ånå å att man kan byyt eepåst näär såm helst uutan att man måst byyt adress. He e bara ti sejj til så byytär ja kvar påstan sjickas. Å så e he ju så vakärt ti haa ein Hindersby.net-adress !

Tåm såm vil haa ein eepåstadress ellär vevsiidå ti Hindersby.net ska sjick eitt eepåstbreiv ååt me: Nisse[kattråmpå]Hindersby.net ellär ring 614056. Uutbyyssari (ellär uurbyyssari såm någär säär) fåår int adress hii uutan ein gooär förklaaring. Åm man e föödd i Hindersby så kan he noo goodtjennas fast man boor uutanför tetta jäär väärdens centrum.

KOM IHÅG att te gamal eepåstadressn noo gaar ti annvend å tiliika !

Lista op eepåstadressär

Lista op vevsiidår

Vi byggd eitt fiibärnet jäär somarn 2003: Hindersby fiibärnet

line

Siidån seinast endra te 13 aprill 2007.