Supporting Free Speech on the Net

Breidbaand ååt all ! Å he e åptisk fiibär he !

(He såm kallas ti breidbaand i reklaamn e bara smaalbaand. 10 Mbit/s e te minsta såm man kan kall breidbaand.)

Nisses
superbredband Gamal nyyheitär
Intervju i Landsbygdens Folk 11.5 2007)

Hindersby byggär fiibärnet

Sii jäärssånt !

Å he ha Gumbostrand i Sibbo å djoord:

Börjandi (Bårgåbladi 13.9 2003)
Fäärditt (Huvustassbladi 17.3 2004)
Innviigning1 (Bårgåbladi 20.3 2004)
Innviigning2 (Bårgåbladi 20.3 2004)

Gumbostrands fiibärnet innviigdist te 18 mars 2004. Gratulis !

TENK OPA att he såm ryyms opa tess siidåna ju e förenkla. He e eitt stoort åmmrååde å ti gaa idjinu allt sku foodär tuusntals siidår. He såm finns mää e eitt uurvaal åå slika tekniik såm redan FINNS å selis i butiikren å så ypiga standardär. Speciaalfundeeringar å stengd systeem ha int alls kåmi mää liika liite såm teåreetisk princiipär å idéeär såm i framtiinn möjligen kan blii ti någa.

He e klaart att kvar å ein ska va liika skeptisk ti he såm jäär pååstååss såm ti he såm telemånåpåålen föör framm.

Breidbaand:

He e för att man ska kuna sii opa TV å videå yvi nete. Å åm he gaar, så gaar'e ti lag mytji ana å såm ti sit heiman å praat me fålk me bild å alt (he e braa ti håll mööten så man int måst reis yvi halva väärden). Men tå måst nete kuna flytt minst 5 Mbps (miljoonär biitar kvar sikund). Annårs bliir bildn rykkågär å dååligär såm ii ein film fråån 1920-tale. Braa kvalitee e MYTJI betär en he såm vi siir op TV idaa. Bildär såm endras langsamt kan man klemm ihoop (staar bildn rikitt stilla så gaar'e ti klemm ihoop me nestan 100 %) men sliik bildär såm röör opa se (å åmm bildn byytär alldeilis åfta) så ee'e svåårt ti klemm ihoop'e alls. Så täför måst videå me GOOÄR KVALITEE noo flyttas me 5 Mbps.

line

Bredbandsteknik

Braa lenkar

 • Breidbaandsföreenindjin Via Futura i Hudiksvall - mytji braa infårmatjoon åmm alt kring breidbaand
 • IT-kåmisjoon: Mytji braa åmm daatapolitiik i allmenheit å åså åmm breidbaand
 • Tavelsjö byanät - sama sårts net såm i Hindersby, men mytji stööri i Tavelsjö, Västerbotten.
 • Elektrosmog: Åmm tråådlöus net (heimlaga), WLAN å slika

  Skriivand

 • Hbl: Undi strettji 2001 .
 • LoA: Breidbaand för bööndär 2001
 • Fålkbildnindjin i digitaalåldärn (ooååkårta - liite förkårta i Borgåblade te 2 åktoobär 2002)
 • Daataneten kåmmär istelle för tilifoonnete (svar ti Jakobstads Telefons VD i Jakobstads Tidning 14.2 2003)
 • Tilifoonnet e dyyr - daatanet billi (nesta svar ti Jakobstads Telefons VD i Jakobstads Tidning)
 • Hbl: Undi strettji: Breidbaandslandskamp Finland-Sverige (17 nov. 2003)
 • Hbl: (åm stratesjiiarbeitsgruppns förslaag) Fiibärnet billigt å eitt mådas för Finland (6 dec. 2003)
 • Hbl: Breidbaand blei smaalbaand (28 jan. 2004)

  line

  Praatand

  Tess jäär e laga me Open Office 1.0, men tåm finns å i PowerPoint å Postscript.

  Te digitaal kultuurn

  Borgå fålkhöögskoola te 16 mars 2002

 • OpenOffice
 • Postscript
 • PowerPoint

  Mårindaains IT (infårmatjoonstekniik)

  Vasa te 21 januaari 2003

  Eitt net --
  fråån tilifoonsentraal ti daatanet
  fråån asfalt ti åptisk fiibär

 • OpenOffice
 • Postscript
 • PowerPoint

  Tesama opa finskå

 • OpenOffice
 • Postscript
 • PowerPoint

  IT - a tool not a goal

  i Närpes te 6-7.2 2004

  Grannar me hela väärden

 • OpenOffice
 • Postscript
 • PowerPoint

  Hindersby fiibärnet

  op smiddjån åmm Infrastruktuur
 • OpenOffice
 • Postscript
 • PowerPoint

  Telesvenskå 2004 (TeliaSonera)

 • OpenOffice
 • PowerPoint

  Skriveriiär

 • Daatastuvuns inviigning i Borgåblade te 9 novembär 2002
 • Daatastuvuns inviigning i Östra Nyland te 9 novembär 2002

  Laajakaistaverkot tulevaisuudessa

  (Jäär e he såm ja praata åmm opa Finlands Regionnät rf:s kryssning me Viking Mariella te 20 ti 22 maj 2002)
  Esitys Suomen seutuverkot ry:n risteilyssä Viking Mariella 20.-22.5.2002. Esitys on tehty OpenOffice 1.0 ohjelmalla ja tässä alkuperäinen. Löytyy myös PowerPoint-formatissa sekä ihan Postscriptina .

  Puhelinvaihteesta optiseen kuituun

  (Jäär e he såm ja praata opa "Efektiviteet me net" i Seinäjoki te 2 åktoobär 2002)
  Esitys TEHOA VERKOSTOILLA JA VERKOILLA Seinäjoella 2.10.2002. Esitys on tehty OpenOffice 1.0 ohjelmalla ja tässä alkuperäinen. Löytyy myös PowerPoint-formatissa sekä ihan Postscriptina . Video esityksestä löytyy RealPlayer-formatissa tästä (\ HUOM. Tähän tarvitaan LAAJAKAISTA-yhteyttä !).

  Verkkoja laskemassa

  (Ja va i Etseri te 11 mars 2004 å praata op eitt seminaarium "Ti legg net" åmm kva såm e RIKTITT breidbaand å hur man kan bygg eiit slikat net. Kuuskaista i södra Östärbåtn ha byggd ganska mytji fiibärnet redan.) Esitys VERKKOJA LASKEMASSA seminaarissa, Ähtäri 11.3.2004. Esitys on tehty OpenOffice 1.0 ohjelmalla ja tässä alkuperäinen. Löytyy myös PowerPoint-formatissa sekä ihan Postscriptina .

  Åm he såm Kåmunikatjoonsministeerie pååståår:

  Finland haar åptisk fiibär i 95 % åå kåmuunen.

  Joo, joo, men te fiibärn kund liika djäärna finnas opa måånan ettsåm he e oomöjlitt ti fåå ein annsluutning ti'ånå. Tilifoonmånåpåålen setär slika priis opa annsluutningana att'e löönar se ti draa eijji fiibär breividär ! (Sii bara opa Åboland)

  xx % haar redan breidbaand (xx endras opp å neer).

  ISDN å ADSL e INT breidbaand uutan bara liite kvickari modeem. He e int mang såm kan fåå ekta breidbaand i Finland (å tå meinar ja minst 5 Mbps).

  Vi vil int veli någan tekniik frammåmm någan anan.

  He e int fråågån åmm tekniik uutan meedium ! Te einda meedium såm gaar i frammtiinn å e åptisk fiibär uutom i te aldra gleesast gleesbyggden såm'e kan löön se ti haa radiosysteem. Koparkaablar e för dååli för breidbaand å frekvensbaanden för smaal för 5 miljooner finnlendari.

  Marknan ska sjööt åmm breidbaandsbyggandi.

  Marknan bygger int någa alls uutåm i tåm aldra stöörsta stedren. Int fungeerar he någan kånkurans hellär uutanför tåm uutan tilifoonmånåpåålen fungeerar just såm månåpåål obirooende åå åmm dåm e stoor ellär småå.

  Sverige ha int hellär kåmi lengär me breidbaandsbyggandi.

  He e nu tå rikitt skrääppraat ! Me någan sårts statistiik försöökär bisana i ministeerie "beviis" att vi noo e liika braa. Men he e bara ti sii eitt taag opa nete så siir man djinast att breidbaand byggs uut yvialt i Sverige medan he e nestan alldeilis döött i Finland. ISDN å ADSL e såm sagt INT breidbaand.